Produkty‎ > ‎

Termokoše


Termokoše AVI - NIRO


Prehľad typových radov a použití
Termokoše AVI - NIRO sú tepelnoizolačné, nosné spojovacie prvky medzi stavebnými dielcami zo železobetónu. Umožňujú prerušenie tepelného mostu medzi ochladzovanými časťami konštrukcie (napr. doskami balkónov a logií) a konštrukciami s konštantnou teplotou (stropy, steny, nosníky atď). Možné je aj ich použitie pri kotvení atík, pavlačových dosiek, podestových dosiek, prípadne konzoliek pre prímurovku.

Termokoše AVI - NIRO pozostávajú z prútovej konštrukcie, pozostávajúcej z navzájom nezávislých rebier, a z 
8 cm hrubej dosky z tvrdeného polystyrénu (EPSW 30 podľa normy ÖNORM B 6050). V mieste prieniku termokoša cez tepelnoizolačnú polystyrénovú dosku sa nachádza U-profil z nehrdzavejúcej ocele, ku ktorému sú na oboch koncoch privarené prúty z betonárskej ocele, sformované do tvaru U. Prenos vnútorných síl z jednotlivých rebier termokoša do susediacej nosnej konštrukcie zabezpečí klasická výstuž, uložená v betóne.

Jednotlivé rebrá termokoša sú konštruované tak, aby bol možný prenos pozitívnych i negatívnych ohybových
momentov a priečnych síl. Pozostávajú z jednotného profilu U 30 NIRO z nehrdzavejúcej ocele (materiál č.1.4571 C 850 podľa ÖNORM - EN 10088-2). Vzájomné vzdialenosti rebier zabezpečia priečne navarené prúty O 10 mm (BSt 550 podľa ÖNORM B 4700 bod 3.4.1.2), ktoré sa privarujú na horný a dolný pás termokoša (zváranie prebieha v atmosfére ochranného plynu).

Výroba jednotlivých rebier sa realizuje pomocou zváracích robotov, výšky rebier sú 11 cm, 13 cm, 15 cm
a 17 cm. Použitie je možné v doskách od hrúbky 16 cm.


 Tabuľka 1

Termokoše AVI - NIRO sú schopné prenášať zaťaženie vo viacerých smeroch a sú vhodné pre najrôznejšie oblasti použitia.

V doskových nosných konštrukciách, namáhaných prevažne ohybovým momentom a priečnou silou (Mx, Vy)
sa používajú štandartné koše typu TKM a TKA. Majú jednotnú šírku 100 cm a obsahujú od 2 do 9 rebier.

V stiesnených podmienkach sa však môžu použiť aj koše s 1 až 9 rebrami, ktoré majú jednotný minimálny odstup rebier 10 cm. Šírka koša tak závisí od počtu rebier. Dimenzovanie profilov U 30 vychádza z pevnosti materiálu 420 N/mm.

Maximálne dovolené momenty a priečne sily, nevyhnutné pre zostavenie interakčných diagramov, sa vypočítali s pomocou modifikovaného tzv. Vierendeelovho nosníka. Rozsiahle skúšky železobetónových dosiek a konzol
potvrdili správnosť zvoleného výpočtového modelu.

Prenos síl z oceľových profilov U 30 do železobetónového prierezu zabezpečujú privarené oceľové prúty, ohnuté do tvaru U a vyrobené z ocele BSt 550.
Jednotne zvolený priemer privarených prútov -10 mm - je optimálne zladený s nosnosťou profilov U 30 - Niro a súčastne je určujúcim faktorom pre dimenzie spojovacej výstuže, vkladanej do konštrukcie na stavenisku. Vysoký moment zotrvačnosti jednotlivých rebier je dôvodom pomerne malých deformácií a nízkej náchylnosti konštrukcie na kmitanie.

Odporúčané dodatočné prevýšenia konštrukcie sú teda vďaka jej vysokej tuhosti pomerne malé.

Odporučené dodatočné prevýšenie v % prečnievajúcej dĺžky
                                                                        Tabuľka 2

Únosnosť jednotlivých termokošov závisí od výšky rebra - v tabuľke ozn. RH. Výšky rebier a hrúbky dosiek sa môžu podľa potreby a podľa spôsobu použitia navzájom prispôsobiť. Rozdiel medzi hrúbkou dosky a výškou rebra by nemal byť menší ako 5 cm.

Aj keď sa termokoše AVI - NIRO používajú prevažne v doskových nosných konštrukciách, na základe ich schopnosti prenášať zaťaženia vo viacerých smeroch a k viacerým osiam, je možné ich použiť na nosné pripojenie napr. konzol, nosníkov a stenových nosníkov, stĺpov, atík, parapetov atď.

Pozor 
Tepelnými zmenami vznikajú u balkónových dosiek zmeny ich dĺžok. Z uvedeného dôvodu je potrebné dilatovať balkónovú dosku na každých 7,5 m (*) ich dĺžky. Dilatačná škára je spravidla 20 mm široká. Doporučuje sa osadiť ju šmykovým trnom pre rovnomerné posuny balkónových dosiek, atik a stenových nosníkov. 
  *pokiaľ platnorma nestanovuje inak